QR Icon

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Poddziałań 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, Gmina Raba Wyżna w miesiącu listopad 2016r. udostępniła mieszkańcom informację o możliwości składania osobom zainteresowanym wymianą starych kotłów węglowych na ekologiczne deklaracji uczestnictwa w projektach dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W miesiącu  listopad zostało złożonych około 400 deklaracji.  
Następnie Gmina Raba Wyżna w miesiącu styczniu złożyła wnioski o dofinansowanie na zadania pn.:
- „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym”,
- „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych paliwem stałym”.

W wyniku wcześniejszych ustaleń na spotkaniach subregionu podhalańskiego Gmina Raba Wyżna miała możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie na wymianę 169 kotłów opalanych paliwem stałym (ekogroszkiem) oraz 57  kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym.
W wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do w/w programów  został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Budynki dla których w/w warunek nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne do końca 2019 roku. Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia w/w wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
Dla oceny w/w parametrów konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wskaże odpowiednią moc nowego źródła ciepła, oraz dodatkowe warunki jakie musi spełnić właściciel w celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania, (np. w przypadku konieczności termomodernizacji budynku itp., które właściciel musi dokonać na własny koszt).

Podstawowe informacje na temat przedmiotowych poddziałań:
1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu oraz dodatkowo:
1.1. Dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR (biomasa (w tym: pellet)
i gaz):
 W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
1.2. Dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR
 (ekogroszek):
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
W przypadku uczestnictwa w projekcie właściciel zobowiązuje się do:
a)  trwałego demontażu starego kotła, a także  – utylizacji przedmiotowego kotła (i dostarczenia potwierdzenia dokonanej utylizacji do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej najpóźniej w dniu dostarczenia kserokopii faktury, o której mowa poniżej),
b) zakupu nowego kotła, spełniającego następujące wymogi: kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, , wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu.

      Ekologiczne kotły powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej  ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących  ekoprojektu dla produktów  związanych z energią (jeśli dotyczy). Dodatkowo kotły muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą  posiadać rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z dyrektywy:
     - Minimalna efektywność energetyczna –
      75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
      77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
    - Maksymalna emisja tlenku węgla (CO) - 500 mg/m³
    - Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³
    - Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³
   - Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO₂) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę 350 mg/m³, dla kotłów na paliwa kopalne.

Zainstalowanie przedmiotowego kotła w miejsce zdemontowanego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej  niezbędnej do prawidłowego działania nowego kotła, a także dostarczenia kserokopii imiennej faktury wystawionej na Właściciela przedmiotowej nieruchomości, potwierdzającej demontaż starego oraz zakup i montaż nowego kotła oraz faktury potwierdzającej koszty poniesione na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego działania nowego kotła do Urzędu Gminy
w Rabie Wyżnej.
c) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
d) wykonania wszelkich czynności wskazanych przez audytora w ocenie energetycznej stanowiącej, w tym wykonanie termomodernizacji budynku we wskazanym zakresie do końca 2019r.,
e) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa przez Gminę lub osobom przez nią wskazanym,
f) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.
g) w przypadku wymiany starego kotła na gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń.
Do obowiązków Gminy Raba Wyżna należy m. in.:
a) refundacja poniesionych środków przez właściciela nowego źródła ciepła, zgodnie z w/w warunkami,
b) promocja projektu oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
c) egzekwowanie od właściciela nowego źródła ciepła, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w   budynku,
d) kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
 (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
e) kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia
w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez właściciela nowego źródła ciepła na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
f) kontrola zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647