QR Icon

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Raba Wyżna” realizowany jest przez placówki oświatowe w gminie Raba Wyżna w okresie od 01 stycznia 2012 do 29 czerwca 2012.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2. Projekt realizowany w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty”.
    W realizacji projektu uczestniczą Szkoły Podstawowe w Rabie Wyżnej, Sieniawie, Rokicinach Podhalańskich, Harkabuzie, Podsarniu, w Skawie (SP1 i SP3).
Realizowane będą następujące zajęcia:
-dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – do realizacji 420 godzin;
-logopedyczne z dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy – do realizacji 1020 godzin;
-gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy – do realizacji  360 godzin;
-rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – do realizacji 510 godzin;
Budżet projektu  wynosi 265 395,30 zł w tym:  doposażenie bazy dydaktycznej placówek:
129 495,30 zł i wynagrodzenie prowadzących zajęcia dodatkowe 135 900,00 zł.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647