Drukuj

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Raba Wyżna” realizowany jest przez placówki oświatowe w gminie Raba Wyżna w okresie od 01 stycznia 2012 do 29 czerwca 2012.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2. Projekt realizowany w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty”.
    W realizacji projektu uczestniczą Szkoły Podstawowe w Rabie Wyżnej, Sieniawie, Rokicinach Podhalańskich, Harkabuzie, Podsarniu, w Skawie (SP1 i SP3).
Realizowane będą następujące zajęcia:
-dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – do realizacji 420 godzin;
-logopedyczne z dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy – do realizacji 1020 godzin;
-gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy – do realizacji  360 godzin;
-rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – do realizacji 510 godzin;
Budżet projektu  wynosi 265 395,30 zł w tym:  doposażenie bazy dydaktycznej placówek:
129 495,30 zł i wynagrodzenie prowadzących zajęcia dodatkowe 135 900,00 zł.

Odsłony: 2825