QR Icon

Osoby zainteresowane programem priorytetowym "Czyste Powietrze" zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

1. Działając na polecenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW, informujemy, iż uruchomiony został nowy, elektroniczny sposób składania wniosku o płatność w Programie "Czyste Powietrze".

Beneficjent Programu w najnowszej wersji (wnioski złożone od 15.05.2020) ma od tej pory dwa miejsca, skąd może wygenerować wniosek o płatność:

a) Portal Beneficjenta - trzeba wypełnić aktywny pdf, podpisać go odręcznie i przesłać do WFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami

b)  Generator Wniosków udostępniony przez NFOŚiGW - wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne pola w pliku pdf, dołączyć wymagane załączniki, podpisać wszystkie dokumenty podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym) i przesłać do WFOŚiGW drogą elektroniczną (na adres skrytki ePUAP). Generator umożliwia też przesłanie wypełnionego wniosku, który można wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać drogą tradycyjną (dostarczyć osobiście lub pocztą). Generator Wniosków jest dostępny na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Można też skorzystać z zakładki na portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Cała dokumentacja dotycząca programu dostępna jest na Portalu Beneficjenta - https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja. Przygotowano tam zarówno instrukcję (jak wypełnić wniosek o płatność, krok po kroku) jak i wszystkie wymagane wzory dokumentów.

Dla wniosków złożonych przed zmianą Programu (do 14.05.2020 włącznie) obowiązuje starsza wersja wniosku o płatność, którą można znaleźć również na Portalu Beneficjenta - w zakładce Dokumentacja dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020.

 

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Link do informacji: http://czystepowietrze.gov.pl/1800-2/

 

3. Na jakie dane dochodowe powołać się przy składaniu wniosku o dofinansowanie w programie priorytetowym "Czyste Powietrze":

Poziom podstawowy dofinansowania: podajemy dane z ostatniego rozliczonego formularza PIT

Poziom podwyższony dofinansowania:

  1. składając wniosek do dnia 31 lipca 2021roku - podajemy dane dochodowe za 2019 rok,
  2. składając wniosek od 1 sierpnia2021 roku - podajemy dane dochodowe za 2020 rok (patrz wyżej: pkt 2.)

 

Plików:
Data 2021-01-28 08:13:46
Wielkość pliku 1.23 MB
Download 419

Data 2021-01-28 08:14:16
Wielkość pliku 1.07 MB
Download 385

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647