QR Icon

W roku 2014 zadania publiczne realizowane były przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dwóch grupach:

GRUPA I. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportowo- rekreacyjnych dla społeczności lokalnej oraz prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych.

Na realizację zadań z grupy I przeznaczono środki finansowe w formie dotacji, w wysokości 50 000 zł z podziałem na wykonanie zadań tj. rodzinne festyny sportowo- rekreacyjne  w wysokości  5 000 zł, oraz prowadzenie selekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych 45 000 zł. Zadania w tej grupie realizował Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy, Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Rabie Wyżnej.


GRUPA II. upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrona dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości 70 000 zł.

Upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Dotacje otrzymały:
-Parafia Rzymsko- Katolicka p. w. NMPWW w Skawie
-Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
- Stowarzyszenie Oświatowe Echo w Rabie Wyżnej
-Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej       
-Ochotnicza Straż Pożarna w Rabie Wyżnej
-Stowarzyszenie Aktywni Rabianie w Rabie Wyżnej
-Ochotnicza Straż Pożarna w Skawie
-Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Lokalnych E7 w Skawie
-Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Rabie Wyżnej
- Fundacja Galicja w Rabie Wyżnej


Prowadzenie sekcji szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych  6 ofert:
-Ludowy Klub Sportowy Janosik z Sieniawy
-Ludowy Klub Sportowy Orkan z Raby Wyżnej
-Klub Sportowy Szarotka z Rokicin Podhalańskich
-Klub Sportowy Skawianin ze Skawy
-Gminny Klub Sportowy „ Raba Wyżna- Podsarnie”
-Towarzystwo Cyklistów Orzeł Rabka-Zdrój


Wszystkie  organizacje zrealizowały zadania w całości zgodnie z zawartymi umowami.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647