QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych w 2016 roku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji.

Celem uzyskania dotacji kompletne oferty  należy złożyć w terminie do 7 marca 2016 roku do godz. 15.00 (tj w terminie nie  krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna;
2) w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń – tablica ogłoszeń;
3) na stronie internetowej -  www. rabawyzna.pl ).

w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,( pok. nr 1-08) .
Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Wzór oferty tutaj.

Pełna treść ogłoszenia wraz z regulaminem tutaj.

Plików:
Data 2016-02-10 09:42:50
Wielkość pliku 66.5 KB
Download 1 334

Wzór oferty dostępny jest również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr  6, poz.25)
Regulamin otwartego konkursu ofert dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna, pok. nr1-8, na stronie www.  rabawyzna.pl w zakładce Obszary działania samorządu- Organizacje Pozarządowe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647