Drukuj

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami realizującymi  zadania publiczne na terenie Gminy Raba Wyżna na 2017 r.
     

Konsultacje odbyły się dwóch formach:

1. Poprzez ogłoszenie  w Biuletynie Informacyjnym Gminy (BIP) konsultacji w terminie od 26.10.2016 do 04.11.2016 r. - w terminie tym nie zgłoszono żadnych uwag.
2. W dniu 08.11.2016 r. Zorganizowano spotkanie konsultacyjne, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących zadania publiczne oraz pracownicy Urzędu Gminy Estera Możdżeń i Stanisław Krauzowicz.
Po omówieniu  projektu uchwały  w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2017 – potwierdzono zasadność utrzymania zakresu przedmiotowego wraz z priorytetami.
Od przedstawicieli organizacji realizujących zadania publiczne wpłynął wniosek o zwiększenie środków na realizacje zadań  w stosunku do planowanej kwoty 140 000 zł .   
 
W dalszej  części spotkania w formie informacji omawiano  sprawy dotyczące rozliczania zadań, zwrócono uwagę na: wykonywanie rodzaju zadań zgodnie z podanymi w ofercie, rachunki muszą posiadać daty z okresu realizacji zadania, a mianowicie od daty podpisania umowy do 30  listopada danego roku i opisane na jakie zadanie zostały wykorzystane oraz w jakiej  proporcji tj. środki z dofinansowania, a środki własne,praca wolontariatu winna być udokumentowana, na ogłoszeniach i plakatach powinny być umieszczane informacje o wspieraniu (dofinansowaniu danego zadania). P.Estera Możdżeń przekazała uczestnikom spotkania wzór opisu faktur.
Na tym protokół zakończono.    


Wyk.S.Krauzowicz

Odsłony: 1560