QR Icon

Zarządzenie  Nr 9/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 07 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  na wspieranie realizacji  zadań publicznych w 2017 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6, 16, 17, 23, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2,  art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ust 1, 2 i 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku - o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm .), oraz  Uchwały  Nr XXV/198/2016 Rady Gminy w Rabie Wyżnej  z dnia 29 listopada 2016 r. w  sprawie  uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy  z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok .

Wójt Gminy  Raba Wyżna zarządza , co następuje :

§ 1

Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych,wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna w roku 2017 w zakresie:
1.    upowszechniania  sportu masowego  poprzez  organizowanie  rodzinnych     festynów sportowo –rekreacyjnych  dla społeczności lokalnej,
2.    prowadzenia sekcji i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych,
3.     upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz  ochrony dóbr kultury, tradycji i  promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
4.  ratownictwa i ochrony ludności.

§ 2
1.  Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  zarządzenia.
                                                                       
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:
a)  Biuletynie Informacji Publicznej,
b)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna,
c)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.

§ 4
Wykonanie  zarządzenia zleca się  inspektorowi ds. działalności gospodarczej, pożarnictwa  i  stowarzyszeń.

§ 5
Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podpisania .

Wójt  Gminy Raba Wyżna
mgr  Andrzej Dziwisz

 

załączniki:
Załącznik Nr 1 - Treść ogłoszenia o konkursie
Załącznik Nr 2 - Regulamin otwartego konkursu ofert

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  9/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 07 lutego 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym  konkursie ofert  na wspieranie realizacji  zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 r. -  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Gminy Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji  zadań publicznych w 2017 roku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji.

1. Konkurs obejmuje następujące zadania, na realizację których przeznaczono poniższe środki finansowe:

a)upowszechnianie  sportu masowego  poprzez  organizowanie  rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych  dla społeczności lokalnej,
b)prowadzenie sekcji i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych,
c)upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz  ochrony dóbr kultury, tradycji i  promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
d) ratownictwo i ochrona ludności .

W przypadku zadań wymienionych w lit. a i b z dotacji pokrywane będą następujące rodzaje kosztów:
1. transport ,
2. wynajem pomieszczeń na realizację zadania ,
3. nagrody ,upominki , dyplomy,
4. materiały  niezbędne do realizacji zadania,
5. wynagrodzenia prowadzących zajęcia ,
6. zakup sprzętu sportowego ,
7. wynagrodzenia  trenerów, sędziów ,
8. ubezpieczenia  zawodników .

Na realizację powyższych zadań określonych w lit. a i b przeznaczono środki finansowe  w formie  dotacji   w wysokości: 70 000 zł  z czego :
 Wysokość dotacji przeznaczonej na wspieranie zadania wymienionego w lit. a wynosi:
 5 000 zł , a wysokość dotacji przeznaczonej na wspieranie zadania wymienionego w lit. b  wynosi  65 000 zł.
 Dotacja będzie  przekazana w jednej  transzy   w ciągu 14 dni od dnia   podpisania umowy.

W przypadku zadań określonych w lit. c i d z dotacji pokrywane będą następujące rodzaje kosztów:
1. transport,
2. wynajem pomieszczeń na realizację zadania ,
3. nagrody , upominki , dyplomy ,
4. materiały niezbędne do realizacji zadania ,
5. wynagrodzenia   prowadzących  zajęcia.
Na realizację powyższych  zadań przeznaczono środki finansowe  w formie  dotacji   w wysokości : 70 000 zł.

Dotacja będzie  przekazana w jednej  transzy w ciągu 14 dni od dnia   podpisania umowy.

Zadania  powinny być realizowane z uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży  z rodzin ubogich lub dotkniętych problemem uzależnień oraz zasad równości płci kobiet i mężczyzn.

2.  Zasady przyznawania dotacji.
Udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817, z późn. zm.) oraz Regulaminem otwartego  konkursu ofert, jak również na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

3. Termin i warunki realizacji zadań:
termin – w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do 30 listopada 2017 r. z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem kwalifikowalności wydatków pokrytych z dotacji jest dzień podpisania umowy, zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z zawartą umową.

4. Termin składania ofert:
Celem uzyskania dotacji kompletne oferty  należy złożyć w terminie do 06 marca 2017 roku do godz. 15.00 (tj w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna;
2) w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – tablica ogłoszeń;
3) na stronie internetowej -  www.rabawyzna.pl ).

w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,( pok. nr 1-08) .
Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Wzór ofert dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.  poz.1300) .
Regulamin otwartego konkursu ofert dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna, pok. nr1-08, na stronie www.rabawyzna.pl w zakładce Obszary działania samorządu- Organizacje Pozarządowe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Termin - wybór ofert nastąpi po dokonaniu ich oceny przez powołaną do tego Komisję Konkursową. Ostatecznie wyboru najlepszych ofert dokona Wójt Gminy Raba Wyżna do  dnia 20 marca 2017 roku.
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po ich wyborze:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- na stronie internetowej www.rabawyzna.pl
2. Tryb – zarządzeniem Wójta Gminy Raba Wyżna,
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert – zawarte w Regulaminie otwartego konkursu ofert.
4. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.                           
 Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6.  Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim, przez organ administracji publicznej, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.):

Nr I - upowszechnianie sportu masowego poprzez  organizowanie imprez  sportowo –rekreacyjnych  oraz  prowadzenia sekcji szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu  i udziału w rozgrywkach – kwota dotacji wynosiła  70 000 .00 zł
 Nr II – upowszechnianie  kultury  , rozwijania  amatorskich  ruchów artystycznych   oraz ochrony dóbr  kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia  i przeciwdziałaniu uzależnieniom - kwota dotacji wynosiła   – 70 000 .00 zł .

7. Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym, przez organ administracji publicznej, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym  oraz  podmiotom wymionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.   poz. 1817 z późn. zm.):
    W roku bieżącym nie zrealizowano żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju, na które ogłoszony jest konkurs  oraz nie przekazano żadnych dotacji.

8. Informacje dodatkowe:
Wszelkich informacji o ogłoszonym konkursie ofert udziela Pan Stanisław Krauzowicz .


Wójt  Gminy Raba Wyżna

mgr  Andrzej Dziwisz

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 07 lutego 2017  roku

 
     Regulamin otwartego konkursu ofert  na wspieranie realizacji  zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 r. -  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na terenie Gminy Raba Wyżna


Wójt Gminy Raba Wyżna przyjmuje Regulamin otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji  realizację zadań publicznych w 2017 roku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

1.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wspieranie realizacji zadania publicznego:

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.):
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


2. Zasady przyznawania dotacji:

· zlecenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji zgodnie z  art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817, z późn. zm.), co oznacza, że oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w realizację zadania,
· warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz
z wymaganymi załącznikami – zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy,
· decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Raba Wyżna na podstawie opinii Komisji Konkursowej,
· przyznanie dotacji następuje pod warunkiem  zawarcia umowy o wsparciu realizacji zadania publicznego,
· organ zlecający zastrzega sobie prawo do:
    - niewybrania żadnej oferty,
    -  wsparcia realizacji zadania więcej niż jednemu podmiotowi uprawnionemu,
    - przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, w takim przypadku oferenci nie będą związani złożonymi ofertami - oferent ma prawo wycofać ofertę lub dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu, o podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie, od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 w/w ustawy,
 W terminie 30 dni od ogłoszenia  wyników  konkursu każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.


3.Termin i warunki realizacji zadań:

termin – w okresie od dnia podpisania umowy o wsparciu realizacji zadania publicznego do 30 listopada 2017 roku z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem kwalifikowalności wydatków pokrytych z dotacji jest dzień podpisania umowy, warunki - zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

4.Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
I etap – spełnienie wymogów formalnych:

a) oferta winna być sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień składania ofert  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.  poz.1300) . Wzór dokumentów dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Raba Wyżna, pok. nr 1-08, na stronie www.rabawyzna.pl,
b) oferta winna być:
- zgodna ze statutem oferenta (złożona na zadanie określone w pkt 1 załącznika nr 1 niniejszego zarządzenia, którego realizacja jest zgodna z celami i sposobami ich realizacji zawartymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działanie oferenta),
- wypełniona we wszystkich rubrykach, bez błędów rachunkowych, w języku polskim, w sposób czytelny, tj. komputerowo, pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym,
-oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, nie należy zmieniać układu pytań,
-wszystkie podawane informacje powinny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty,
- zawierać wszystkie wymagane załączniki.
c) do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,
-sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w zakresie dofinansowania za ubiegły rok, lub – w wypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności jeśli taką prowadziła,
-kopię statutu podmiotu w przypadku pierwszej oferty , lub w przypadku zmiany statutu
d) oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków konkursu, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję Konkursową.
II etap – ocena merytoryczna zadania
Tylko oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu. Na tym etapie przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:    
· ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, - 0  -10 punktów
· ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów)  - 0 -  10  punktów
· ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,       -    0  - 1 0   punktów  
· uwzględnia się planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,                                          0  -  10   punktów
· uwzględnia się planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,           -         0 -    5 punktów
· uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków  - 0 -   5 punktów
    Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów – 50.     
                                      
5. Informacje dodatkowe:
-  Wójt Gminy Raba Wyżna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
-  złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
-  dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio      związanych  z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji,
-  warunkiem zawarcia umowy jest: otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego przyjęcia dotacji,
-  dopuszcza się możliwość ogłoszenia konkursu uzupełniającego, w przypadku     niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację wyżej
    wymienionych zadań,
-  w przypadku, gdy suma dofinansowania  zgłoszonych  ofert przekracza wysokość  środków przeznaczonych na wsparcie  zadania , Wójt Gminy Raba Wyżna zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszana  wielkości dofinansowania , stosownie do posiadanych środków . W przypadku zaistnienia  konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez  oferentów ,  nie będą  oni związani ze złożonymi ofertami. Dla  zawarcia umowy  wymagane  będzie  pisemne  złożenie zmienionej oferty.

Wójt  Gminy Raba Wyżna
mgr  Andrzej Dziwisz

źródło: BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647