QR Icon

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna w roku 2019 w zakresie:
1) upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,
2) prowadzenia sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych,
3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
4) ratownictwa i ochrony ludności.

Celem uzyskania dotacji kompletne oferty należy złożyć w terminie do 28 lutego 2019 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,( pok. nr 1-08) .
Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Szczegółówe informacje w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647