QR Icon

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Podhalańska złożyła wniosek w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności poprzez realizację zadania publicznego pn.: "Zwiększenie efektywności działań GR GOPR Grupy Podhalańskiej poprzez doposażenie ratowników w urządzenia GPS"

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj. do dnia 22.10.2019 r.

Szczegóły w BIP Urzędu Gminy Raba Wyzna.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647