QR Icon
Zarządzenie  Nr 17/2020 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20.02.2020 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  na wspieranie realizacji  zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17, 23, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2,  art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ust 1, 2 i 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku - o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), oraz  Uchwały  Nr XII/999/2019 Rady Gminy w Rabie Wyżnej  z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Rocznego Programu  Współpracy  z organizacjami  pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (Dz.Urz. Woj. Mał. z 2019r. poz. 8601).
Wójt Gminy  Raba Wyżna zarządza, co następuje:
§ 1
Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna w roku 2020 w zakresie:
1) upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie  rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych  dla społeczności lokalnej,
2) prowadzenia sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w     rozgrywkach sportowych,
3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i  promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
4) ratownictwa i ochrony ludności.
§ 2
1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  zarządzenia.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:
a)  Biuletynie Informacji Publicznej,
b)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Raba Wyżna – www.rabawyzna.pl,
c)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.
§ 4
Wykonanie zarządzenia zleca się Inspektorowi ds. Działalności Gospodarczej, Pożarnictwa i Stowarzyszeń.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania .

Wójt  Gminy Raba Wyżna
mgr  Andrzej Dziwisz

Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem o konkursie i regulaminem otwartego konkursu ofert w BIP Urzędu Gminy.
 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647