QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji oraz zaprasza do składania ofert.

1. Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których przeznaczono poniższe środki finansowe:
a) upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,
b) prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych,
c) upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz  ochrony dóbr kultury, tradycji i  promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
d) ratownictwo i ochrona ludności.

W przypadku zadań wymienionych w lit. a i b z dotacji pokrywane będą następujące rodzaje kosztów, w szczególności:
1. transport,
2. wynajem pomieszczeń na realizację zadania,
3. nagrody, upominki, dyplomy,
4. materiały niezbędne do realizacji zadania,
5. wynagrodzenia prowadzących zajęcia,
6. zakup sprzętu sportowego,
7. wynagrodzenia trenerów, sędziów,
8. ubezpieczenia zawodników,
9. utrzymanie boiska sportowego.

Na realizację powyższych zadań określonych w lit. a i b przeznaczono środki finansowe w formie  dotacji  w wysokości 70 000 zł z czego:
- wysokość dotacji przeznaczonej na wspieranie zadania wymienionego w lit. a wynosi: 4 000 zł,
- wysokość dotacji przeznaczonej na wspieranie zadania wymienionego w lit. b wynosi  66 000 zł.
 Dotacja będzie  przekazana w jednej transzy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku zadań określonych w lit. c i d z dotacji pokrywane będą następujące rodzaje kosztów:
1. transport, w szczególności:
2. wynajem pomieszczeń na realizację zadania,
3. nagrody, upominki, dyplomy,
4. materiały niezbędne do realizacji zadania,
5. wynagrodzenia prowadzących zajęcia,
6. przygotowanie stadionu.

    Na realizację powyższych zadań przeznaczono łącznie środki finansowe w formie dotacji w wysokości 70 000 zł.
Dotacja będzie  przekazana w jednej  transzy w ciągu 30  dni od dnia   podpisania umowy.

Zadania powinny być realizowane z uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dotkniętych problemem uzależnień oraz zasad równości płci kobiet i mężczyzn.

2.  Zasady przyznawania dotacji.
Udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057, z późn. zm.)-zwanej dalej „ustawą” oraz Regulaminem otwartego  konkursu ofert, jak również na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

3. Termin i warunki realizacji zadań.
Termin realizacji zadań – w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do 30 listopada 2021 r. z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem kwalifikowalności wydatków pokrytych z dotacji jest dzień podpisania umowy, zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z zawartą umową.
Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Raba Wyżna w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
Zleceniobiorcy są zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.
Wójt Gminy Raba Wyżna, zlecając zadanie publiczne, ma prawo kontrolować i oceniać realizację zadania, jego rzetelność, i jakość oraz prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych na wykonanie zadania oraz prowadzonej dokumentacji określonej przepisami prawa i umową. Sposób kontroli oraz obowiązki sprawozdawcze oraz zasady zwrotu środków finansowych określone zostaną w umowie, zawartej zgodnie ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057). Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ustawy oraz Rozporządzenia.

4. Termin składania ofert.
Celem uzyskania dotacji, kompletne oferty należy złożyć w terminie do 11 marca 2021 roku do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,( pok. nr 1-08).
(tj. w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej;
2) w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń – tablica ogłoszeń;
3) na stronie Internetowej -  www. rabawyzna.pl ).

Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Wzór ofert dostępny jest w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057).

Regulamin otwartego konkursu ofert dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, pok. nr1-08, na stronie www.rabawyzna.pl w zakładce Obszary działania samorządu - Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raba Wyżna.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Termin - wybór ofert nastąpi po dokonaniu ich oceny przez powołaną do tego Komisję Konkursową. Ostatecznie wyboru najlepszych ofert dokona Wójt Gminy Raba Wyżna do dnia 31 marca 2021 roku.
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po ich wyborze:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,
- na stronie internetowej www. rabawyzna.pl,
- w siedzibie Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
2. Tryb – zarządzenie Wójta Gminy Raba Wyżna,
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert zawarte są, w Regulaminie otwartego konkursu ofert.
4. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.                           
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6.  Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim, przez organ administracji publicznej, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020  r.  poz. 1057 z późn. zm.).
Nr I - upowszechnianie sportu masowego poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych  oraz  prowadzenia sekcji szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu  i udziału w rozgrywkach – kwota dotacji wynosiła 70 000.00 zł .
 Nr II – upowszechnianie kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr  kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia  i przeciwdziałaniu uzależnieniom
- kwota dotacji wynosiła 70 000 .00 zł .

7. Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym, przez organ administracji publicznej, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym  oraz  podmiotom wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.   poz. 1057 z późn. zm.).
W roku bieżącym nie zrealizowano żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju, na które ogłoszony jest konkurs oraz nie przekazano żadnych dotacji.

8. Informacje dodatkowe.
Wszelkich informacji o ogłoszonym konkursie ofert udziela Pan Stanisław Krauzowicz.


Wójt  Gminy Raba Wyżna
mgr  Andrzej Dziwisz

Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem o konkursie i regulaminem otwartego konkursu ofert w BIP.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647