QR Icon

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na 2012 rok.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010r. w sprawie "Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza


przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok.
Termin konsultacji: od 8 do 15 listopada 2011 r.

Projekt uchwały oraz wzór zgłoszenia dostępny w serwisie BIP Urzędu Gminy w zakładce Konsultacje społeczne

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647