QR Icon

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Wójt Gminy Raba Wyżna zatwierdził wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna.

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Wysokość dotacji

Z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,
Ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych na terenie wsi  Raba Wyżna)

Stowarzyszenie Oświatowe
„ECHO”
w  Rabie Wyżnej
16 000,00
Z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,
Ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych na terenie wsi  Raba Wyżna)Ochotnicza Straż Pożarna
w Rabie Wyżnej
4 250,00 zł
Z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,
ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych na terenie wsi Skawa)Parafia Rzymsko Katolicka  p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych
w Skawie

17 700,00 zł
Z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,
Ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczna – wychowawczych na terenie wsi Sieniawie)


Stowarzyszenie Oświatowe
„ECHO”
w  Rabie Wyżnej

5 800,00 zł
Z zakresu upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji,
Ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom (organizacja zajęć profilaktyczna – wychowawczych na terenie wsi  Harkabuz- Szkolenie heligonistów)
Towarzystwo Słowaków
w Polsce
1 450,00 zł
Z zakresu prowadzenia  sekcji  i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach   sportowych  .


Klub Sportowy
„SKAWIANIN „
w Skawie
10 730,00 zł
Z zakresu prowadzenia  sekcji  i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach   sportowych  .


Ludowy Klub Sportowy
„ORKAN”
w  Rabie Wyżnej
15 170,00 zł
Z zakresu prowadzenia  sekcji  i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach   sportowych  .

Klub Sportowy
„SZAROTKA”
w Rokicinach Podhalańskich
8 630,00 zł
Z zakresu prowadzenia  sekcji  i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach   sportowych  .


Ludowy Klub  Sportowy
„JANOSIK „
w Sieniawie
5 470,00 zł
Z zakresu prowadzenia  sekcji  i szkoleń  w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach   sportowych  .


Gminny Klub Sportowy
Raba Wyżna-Podsarnie
w Podsarniu
5 000,00 zł
     
Z zakresu  upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie  imprez – rodzinnych festynów sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej


Klub Sportowy
„SZAROTKA”
w Rokicinach Podhalańskich
1 000,00 zł
Z zakresu  upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie  imprez – rodzinnych festynów  sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej


Ludowy Klub  Sportowy
„JANOSIK „
w Sieniawie
1 000,00 zł

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647