Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Raba Wyżna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwina-Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Skawa w Gminie Raba Wyżna

Projekty w/w zmian planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione do publicznego wglądu w dniach od 22.07.2020r. do 12.08.2020r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (34-721 Raba Wyżna 41); w godzinach urzędowania – informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie pod numerami: 182691250, 18 2691259.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planów zostanie przeprowadzona w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, początek o godz. 11.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2020r.

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy:

Art.  8a.  1.  W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

2.  W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 15 ust. 1 pkt. g) rozporządzenia RODO:  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

 

Odsłony: 2098