QR Icon

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Prawne regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte w przepisach ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U.2013.672).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W połowie grudnia 2021 roku zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG. Konto użytkownika ceidg.gov.pl zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Poznaj szczegóły zmian.


Poniżej przedstawiamy link do portalu firma.gov.pl  szczególnie przydatny dla przedsiębiorców rozpoczynających biznes:

Zakresy informacji: podatki, porady, opinie, wzory dokumentów, bankowość, przedsiębiorczość, biznes, zakładanie oraz prowadzenie firmy itp.

grafika przedstawia opisany w niebieskim kole napisz "URZAD 24h"


 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647