QR Icon

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Prawne regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zawarte w przepisach ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U.2013.672).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dziś istnieje wiele firm, instytucji i stowarzyszeń, które pomagają przedsiębiorcom w założeniu i prowadzeniu ich działalności.
Poniżej przedstawiamy link do  portali z wiarygodną informacją zarejestrowanych w serwisie firma.gov.pl  dla przedsiębiorców rozpoczynających biznes:


>>> PORTALE DORADZAJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM:

Zakresy informacji: podatki, porady, opnie, wzory dokumentów, bankowość, przedsiębiorczość, biznes, zakładanie oraz prowadzenie firmy itp.

Pomoc CEIDG: Urzad 24h

Portale publikowane są w kolejności alfabetycznej adresu www strony internetowej.


 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647