QR Icon

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna

Wiadomości gminne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Więcej…

Wójt Gminy Raba Wyżna przekazał odblaski

Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz osobiście przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju pięćset elementów odblaskowych. Odblaski zostaną przekazane przez dzielnicowych uczniom Szkół Podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Raba Wyżna a także dla seniorów podczas spotkań profilaktycznych.

Więcej…

Raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego

Raport z przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Raba Wyżna za 2022r.

Dokument dostępny w BIP Urzędu Gminy.

Ogłoszenia i Informacje

Znaleziono suczkę w Harkabuzie

Znaleziono suczkę w miejscowości Harkabuz (okolice lasów Harkabuz/Raba Wyżna). Poniżej prezentujemy zdjęcia psa. Zwierze jest bardzo spokojne, dobrze wychowane oraz zadbane.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa, zna właściciela prosimy o kontakt: Urząd Gminy Raba Wyżna - 18 269 12 66.

Informacja dla Spółek Wodnych z obszaru województwa małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego w roku 2023 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.

Więcej…

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” już od jedenastu lat wspiera małopolską społeczność start-upową oraz środowisko kreatywne. Organizacje pozarządowe realizujące w regionie przedsięwzięcia służące m.in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm, mogą aplikować o środki, by te projekty wdrażać na jak najwyższym poziomie.

Więcej…

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Przeciwdziałanie przestępczości"

Gmina Raba Wyżna planuje uczestnictwo w realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

I nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Koła Gospodyń Wiejskich z naszego terenu mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie  do pracownika Pani Joanny Bubis w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 18-269-13-54

 1. Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na:
  1. organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
  2. zakupie urządzeń i wyposażenia.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – gminy (dalej: podmiot), działające w imieniu i na rzecz właściwych terytorialnie kół gospodyń wiejskich.
 3. Dysponent Funduszu dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot tylko jednego wniosku obejmującego realizację zadań w imieniu i na rzecz jednego lub kilku kół gospodyń wiejskich.
 4. W przypadku wpływu do Ministerstwa Sprawiedliwości kilku wniosków złożonych przez ten sam podmiot, ocenie podlega wniosek najwcześniej złożony w systemie afs.gov.pl. W przypadku złożenia kilku wniosków podmiot do końca upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie wniosków tj. do 6 lutego 2023 r. do godziny 15:30:00, może wskazać wniosek, który ma podlegać ocenie przez Zespół Weryfikacji Wniosków. W tym celu niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione ze strony podmiotu. W przypadku braku w/w oświadczenia ocenie będzie podlegał wniosek najwcześniej złożony w systemie afs.gov.pl, który w terminie określonym w § 9 ust. 4 zostanie złożony do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozostałe wnioski zostaną odrzucone na etapie oceny wniosku.
 5. Kwota wnioskowanej pomocy na rzecz jednego koła gospodyń wiejskich nie może przekroczyć 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  W celu zmaksymalizowania zasięgu funkcjonowania systemu profilaktyki przestępczości, podmiot może złożyć wniosek do maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań określonych w ust. 1.

Źródło i więcej informacji w serwisie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Więcej…

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647