QR Icon

Gmina Raba Wyzna realizuje grant nr 1 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa w Gminie Raba Wyżna”, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na podstawie Umowy o powierzenie grantu z dnia 15 stycznia 2021 r.

Loga FEPR, flagaRP, logo Małopolska, logo UE

Wartość grantu wynosi: 74 999,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 63 749,99 zł i z Budżetu Państwa - 11 250,00 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w 8 szkołach podstawowych z terenu gminy, poprzez zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych - laptopów umożliwiających zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W wyniku realizacji grantu Gmina Raba Wyżna działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę komputerów przenośnych zakupiła: 30 szt. nowych laptopów dla 8 szkół podstawowych.

W ramach projektu zaplanowano i osiągnięto wskaźniki:
* produktu tj. 8 szkół podstawowych zostało wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
* rezultatu tj. 8 szkół podstawowych wykorzystuje sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Okres realizacji grantu: od 15.01.2021 r. do 15.07.2021 r.

Gmina : Raba Wyżna ,    Powiat : Nowotarski ,    Województwo : Małopolskie

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647