QR Icon

Rada Gminy podczas sesji w dniu 22 listopada przyjęła stawki podatków na kolejny rok. 

Konstrukcję podatków oraz stawki w poszczególnych grupach omówiła Pani Olga Urbaniak – kierownik referatu Wymiaru i Księgowości Podatkowej.
Podatek od nieruchomości
1) Od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51
zł od 1 ha powierzchni,
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,13 zł od 1 m2 powierzchni;
2) Od budynków lub ich części :
    a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –15,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –2%  ich wartości

Podatek rolny  
    
Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o cenę żyta - średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2012 stanowiąca podstawę wyliczenia stawki  podatku rolnego na rok 2013 wyniosła 75,86 zł za 1 dt/q/-  i jest  wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 2,26 %-
zatem stawki podatku rolnego na rok 2013  wyniosą: :
- dla gruntów gospodarstw rolnych /użytki rolne powyżej 1 ha/ :189,65 zł od 1 ha przelicz  -stawka   podatku zwiększy o kwotę 4,20 zł .
 - dla pozostałych gruntów / użytki rolne poniżej 1 ha / - 379,30 zł od 1 ha fiz -stawka podatku  zwiększy się o kwotę 8,40zł .

Podatek leśny

Podatek leśny ustalany jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna - podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość 0,220m3  drewna - średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r stanowiąca podstawę do wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2013  wyniosła 186,42 zł – obniżyła się w stosunku do roku poprzedniego o 0,14 % - zatem stawka podatku leśnego na rok 2013  jest niższa w stosunku do roku 2012 o kwotę  0,06 zł  za 1 ha i  wyniesie  41,01zł za 1 ha

Podatek od środków transportu
 
     Stawki podatku od środków transportowych  ustalane są w granicach pomiędzy stawkami maksymalnymi a stawkami minimalnymi określonymi przez Ministra Finansów.
Ustalane roczne stawki podatku  nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych a niższe niż stawki minimalne określone przez Ministra Finansów.
-stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2013 wzrosły o 4,0%
-stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2013   uległy obniżeniu o 6,29 % .
    Rada Gminy nie podjęła uchwały uchwały w sprawie ustalenia nowych wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013, zatem w naszej Gminie stawki podatku od środków transportowych  w roku  2013 nie wzrosną  lecz pozostaną na poziomie roku bieżącego. Obowiązujące  na rok 2013 będą stawki wynikające z  uchwały nr XIV/97/2011  z dnia 24 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Galeria zdjęć tutaj.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647