QR Icon
  • Dla mieszkańców
  • Samorząd lokalny
  • Ogłoszenia i Informacje
  • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RABA WYŻNA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HARKABUZ W GMINIE RABA WYŻNA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOWO

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 22.09.2022r. do 14.10.2022r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (34-721 Raba Wyżna 41) w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian planów zostanie przeprowadzona w dniu 5 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, początek o godz. 1000.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022r.

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Raba Wyżna informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy:

Art.  8a.  1.  W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

2.  W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w zdaniu powyżej, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647