QR Icon

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Dokument ten wprowadził m. in. instrument rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Rekompensata przysługuje także przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 cytowane wyżej ustawy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Raba Wyżna zwraca się z prośbą do przedsiębiorstw spełniających w/w wymagania o jak najszybszy kontakt z tut. organem (tel. 18 26 91 271) w celu złożenia stosownych informacji.

Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące przyznawania rekompensat oraz wzory dokumentów a także materiały pomocnicze są dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakładce Rządowa Tarcza Energetyczna: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647