QR Icon

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 602),


WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 10 maja 2023 r. decyzji Nr 3/BK/2023, znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POIiŚ 5.2-22, powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrój, miejscowość Chabówka, identyfikator działki ewidencyjnej: 121112_5.0001.242, 121112_5.0001.1766, 121112_5.0001.137/6, 121112_5.0001.137/8, 121112_5.0001.1764/2, 121112_5.0001.1770, 121112_5.0001.1778, 121112_5.0001.1777, 121112_5.0001.99/5, 121112_5.0001.98, 121112_5.0001.97, 121112_5.0001.135/5, 121112_5.0001.134, 121112_5.0001.1773, 121112_5.0001.219/5, 121112_5.0001.265/10, 121112_5.0001.265/9, 121112_5.0001.265/8, 121112_5.0001.1780, 121112_5.0001.1774, 121112_5.0001.265/3, 121112_5.0001.265/2, 121112_5.0001.265/5, 121112_5.0001.135/7, 121112_5.0001.340/7, 121112_5.0001.329/5, 121112_5.0001.1764/1, 121112_5.0001.137/7, 121112_5.0001.137/5, 121112_5.0001.136/1, 121112_5.0001.133/5, 121112_5.0001.133/3, 121112_5.0001.128/1, 121112_5.0001.125/1, 121112_5.0001.291/1, 121112_5.0001.292/1, 121112_5.0001.315/1, 121112_5.0001.316/1, 121112_5.0001.317/2, 121112_5.0001.317/1, 121112_5.0001.319/1, 121112_5.0001.321/1, 121112_5.0001.1779, 121112_5.0001.340/6, 121112_5.0001.318, 121112_5.0001.126, 121112_5.0001.1775, 121112_5.0001.1771, 121112_5.0001.1772, 121112_5.0001.123/3, 121112_5.0001.123/5, 121112_5.0001.122/1, 121112_5.0001.121/1, 121112_5.0001.120/1, 121112_5.0001.119/1, 121112_5.0001.113/5, 121112_5.0001.113/3, 121112_5.0001.100/1, 121112_5.0001.99/4, 121112_5.0001.67, 121112_5.0001.124, 121112_5.0001.89/1;

powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna, miejscowość Skawa, identyfikator działki ewidencyjnej: 121111_2.0008.5995/23, 121111_2.0008.6889/7, 121111_2.0008.6897/3, 121111_2.0008.6897/7, 121111_2.0008.5894/16, 121111_2.0008.5894/23, 121111_2.0008.5894/26, 121111_2.0008.5893/4, 121111_2.0008.5897/42, 121111_2.0008.5995/17, 121111_2.0008.5894/11, 121111_2.0008.5896/37, 121111_2.0008.7580/1, 121111_2.0008.5892/3, 121111_2.0008.5894/19, 121111_2.0008.5894/25, 121111_2.0008.5891/6, 121111_2.0008.5891/4, 121111_2.0008.5893/3, 121111_2.0008.5894/15, 121111_2.0008.5893/5, 121111_2.0008.5894/13, 121111_2.0008.5896/26, 121111_2.0008.7112/4, 121111_2.0008.7112/11,

na wniosek złożony 13 grudnia 2022 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz

oraz

zawiadamia o wydaniu 10 maja 2023 r. postanowienia Nr 6/R/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT z 10 maja 2023 r., na wniosek złożony 18 kwietnia 2023 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz.

Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Na ww. postanowienie służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania lub wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania lub zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania lub zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja lub postanowienie staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Rabka-Zdrój, Urzędu Gminy Raba Wyżna oraz w prasie lokalnej.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i postanowienia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 12 39 21 681.

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.111.2022.MT.

 

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647