QR Icon

Dnia 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Raba Wyżna najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru ławników:

- do Sądu Rejonowego w Nowym Targu -  2 ławników, w tym 1 do Sądu Pracy

 

W związku z powyższym

INFORMUJĘ

iż zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.), obowiązują następujące zasady w zakresie zgłaszania Radzie Gminy Raba Wyżna kandydatów na ławników:

Ławnikiem  może  być Wybrana osoba,  która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

 

Ławnikami  nie  mogą  być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

TRYB  ZGŁASZANIA  KANDYDATÓW  NA  ŁAWNIKÓW:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                       o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć                 w Biurze Obsługi Rady Gminy  (pok. nr 2.02) w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, w  zamkniętej  kopercie z dopiskiem „Rada Gminy Raba Wyżna  –  nabór na  ławników”, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. – decyduje data wpływu do Urzędu. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia KANDYDATÓW JEST NIEDOPUSZCZALNE. POZOSTAWIENIE ZGŁOSZENIA BEZ DALSZEGO BIEGU, RADA GMINY STWIERDZA W DRODZE UCHWAŁY.

Dokumenty do pobrania:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;

Plików:
Data 2023-05-22 13:35:08
Wielkość pliku 64.5 KB
Download 156
Data 2023-05-22 13:45:34
Wielkość pliku 126.17 KB
Download 141

 • Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika;

Data 2023-05-22 13:48:57
Wielkość pliku 109 KB
Download 154
Data 2023-05-22 13:49:21
Wielkość pliku 136.07 KB
Download 172

 •  Oświadczenie ławnika (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);

Data 2023-05-22 13:50:08
Wielkość pliku 30 KB
Download 147
Data 2023-05-22 13:50:24
Wielkość pliku 110.81 KB
Download 137

 • Oświadczenie ławnika (rodzicielstwo);

Data 2023-05-22 13:50:59
Wielkość pliku 11.14 KB
Download 144
Data 2023-05-22 13:51:16
Wielkość pliku 110.93 KB
Download 137

 • Klauzula RODO

Data 2023-05-22 13:51:38
Wielkość pliku 19.42 KB
Download 146
Data 2023-05-22 13:51:55
Wielkość pliku 150.25 KB
Download 143

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna

/-/
mgr Robert Wodziak

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647